Doświadczenie

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wszechstronnego doradztwa w zakresie bezpieczeństwa zachodzących procesów gospodarczych w otoczeniu organizacji przyczyniło się do powstania firmy Integrated Consulting. Bazując na wiedzy najlepszych na rynku specjalistów stworzyliśmy autorski program doradczy oraz szkoleniowy dla polskiego biznesu.

Nasze działania wykorzystywane są w prawidłowym procesie zarządzania przedsiębiorstwem na obszarze operacyjnym i strategicznym redukując ryzyko w prowadzonej działalności.

Przekazujemy wiedzę, dostarczamy niezbędne umiejętności biznesowe, analizujemy zachodzące w firmach procesy oraz zapewniamy ich bezpieczną realizację.

Zapraszamy do wspólpracy

Oferta

Zajmujemy się szeroko rozumianym doradztwem w zakresie bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej w szczególności poprzez wskazywanie obszarów, w których może dochodzić do przestępczego lub niezgodnego z prawem działania na szkodę firmy.

Koordynacja przy ustalaniu wiarygodności partnerów biznesowych współpracujących lub chcących nawiązać współpracę; analiza powiązań biznesowych obecnych i potencjalnych kontrahentów, rzutujących na wiarygodność gospodarczą, w tym z zakresu czynności należytej staranności mających bezpośredni wpływ na rozliczenia podatku VAT i potencjalne ryzyka.

Wskazywanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo firmy oraz nadzór nad ich wdrożeniem.

Prowadzenie konsultacji z kadrą menadżerską na temat zauważonych lub ujawnionych zagrożeń, a także na temat sposobu ich wyeliminowania lub uniknięcia, w szczególności definiowanie uzasadnionych potrzeb w wyborze optymalnego systemu wspomagania organizacyjnego i technicznego kluczowych procesów biznesowych zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa Członków Zarządu Zleceniodawcy oraz Zleceniodawcy, a następnie wsparcie w procesie wdrożenia systemu i jego utrzymania,

Analizy ryzyka podatkowego wynikającego z transakcji z nowymi jak i podmiotami powiązanymi.

Uczestniczymy w procesie doradczym w trakcie wyceny przedsiębiorstw oraz wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstw, a także wycena udziałów i akcji oraz wycena aportów poprzez badanie wiarygodności ujawnionych informacji.

Zapewniamy profesjonalne usługi konsultingowe na wszystkich etapach procesu fuzji i przejęć firm: od przygotowania koncepcji strategicznej i wykonania due diligence, po szczegółowe plany i programy na poziomie operacyjnym.

Przedmiotem oferowanych przez nas usług doradczych jest także udział i doradztwo na każdym etapie realizacji badania due diligence w szczególności towarzyszymy Uczestniczymy w procesie:

 • oceny na podstawie danych sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej, analizy zmian w kapitałach,
 • ocena historii i aktualnego statusu przedsięwzięcia, praw własności, zawartych umów, posiadanych pozwoleń, stanu zobowiązań, postępowań karnych, sądowych, administracyjnych,
 • analiza nieruchomości: status prawny nieruchomości, ich stan techniczny na podstawie opinii i operatów rzeczoznawców majątkowych,
 • analiza aspektów psychologicznych i etyczno-moralnych,
 • cena kontaktów międzyludzkich, postaw pracowniczych i właścicielskich,
 • analiza przepływu informacji,
 • ocena sprawności gromadzenia i przepływu informacji oraz identyfikacja barier i niesprawności.
Szkolenie w Integrated Consulting

Szkolenia i polityka antykorupcyjna

Realizowane przez nas szkolenia oraz wdrażana polityka antykorupcyjna poparta jest stosownym certyfikatem, co stanowi uwierzytelnienie wysokiej jakości praktyk i standardów firmy.

W ramach świadczonych usług wdrażamy pełną ochronę antykorupcyjną przedsiębiorstwa poprzez wdrażanie procesu zarzadzania ryzykiem korupcji gospodarczej.

Analiza ryzyka zagrożeń korupcyjnych uwzględnia szereg czynników takich jak miejsce prowadzenia działalności czy obowiązujące regulacje prawne. Analiza ryzyka w szczególności pozwala na zidentyfikowanie zagrożeń, wskazanie komórek i stanowisk narażonych na ryzyko korupcji a także zapobieganie zagrożeniom na etapie projektowania i planowania działalności biznesowej.

Do zalet wdrożenia polityki antykorupcyjnej zaliczamy:

 • Przyciągniecie inwestorów zorientowanych etycznie.
 • Zwiększenie szans na uzyskanie kontraktów rządowych.
 • Zwiększenie atrakcyjności dla instytucji finansowych.
 • Sprawowanie realnej kontroli nad swoimi decyzjami biznesowymi.
 • Uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez preferowanie przez klientów i konsumentów prowadzenia działalności zgodnej z etyką.