WSPARCIE  DZIAŁAŃ COMPLIANCE I DUE DILIGENCE

Nasze doświadczeniaze współpracy z wieloma przedsiębiorstwami pokazują, że elementy wywiadugospodarczego i umiejętność pozyskiwania informacji są niezbędne przyrealizacji zadań w obszarze compliance oraz Due diligence.

Zgodność z normami prawa, gwarantem bezpieczeństwa przedsiębiorstwa 

Zadaniem obszaru compliance w przedsiębiorstwie jest zapewnienie zgodności działania z normami prawa, jak i również z przyjętymi wewnętrznymi regulacjami postępowania w celu zapobiegania stratom finansowym i wizerunkowym. Zadaniem Due diligence natomiast jest przedtransakcyjna szczegółowa i wielopłaszczyznowa analiza aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa, która określi ryzyko transakcji. Oba te obszary mają zapewnić wewnętrzne, jak i zewnętrzne bezpieczeństwo ekonomiczne organizacji.

Do głównych realizowanych założeń należy:

  • badanie wiarygodności informacji dotyczących faktycznej kondycji ekonomicznej podmiotu;
  • zbieranie informacji oraz sprawdzanie ich wiarygodności w sprawach wynikających ze stosunków cywilno-prawnych oraz wynikających ze stosunku pracy;
  • zbieranie informacji na temat toczących się postępowań cywilnych, karnych, postępowań o przestępstwo skarbowe itp.;
  • weryfikacja realizacji procedur w obszarze sprzedaży i zakupów, badanie ujawnionych nieprawidłowości (śledztwa gospodarcze wewnątrz organizacji);
  • analiza informacji na podstawie danych finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej, analizy zmian w kapitałach;
  • ocena przedsiębiorstwa w zakresie posiadanych praw własności, majątku trwałego, zawartych umów handlowych, posiadanych pozwoleń, stanu zobowiązań, postępowań karnych, sądowych, administracyjnych;
  • weryfikacja w zakresie regulowania zobowiązań podatkowych.